کارگاه الکتروفیزیولوژی مقدماتی- ثبت سیگنال های حیاتی

  • نام فروشگاه:  مرکز اموزشی پرتو دانش
  • شرح و توضیح :
  • کارگاه ثبت سیگنال های حیاتی مغز و قلب و عضله در رت بصورت غیر تهاجمی و تهاجمی و آنالیز داده ها
  • قیمت: 3,500,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( سه میلیون و پانصد هزار ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
  • پیش پرداخت کالا :
  • 1,050,000 ریال
ثبت نوار مغز

        ثبت نوار مغز از مدل های حیوانی        

 


       مراحل:           

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های مغزی

ثبت نوار قلب

        ثبت نوار قلب از مدل های حیوانی       

      مراحل:        

1.     اتصال الکترود های در اشتقاق های مختلف

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های قلبی

ثبت نوار عضله

         ثبت نوار عضله از مدل های حیوانی         

 

      مراحل:         

1.     اتصال الکترودها بر روی عضله ( تهاجمی و غیر تهاجمی)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های عضله

        ثبت نوار مغز از مدل های حیوانی        

 


       مراحل:           

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های مغزی

        ثبت نوار قلب از مدل های حیوانی       

      مراحل:        

1.     اتصال الکترود های در اشتقاق های مختلف

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های قلبی

         ثبت نوار عضله از مدل های حیوانی         

 

      مراحل:         

1.     اتصال الکترودها بر روی عضله ( تهاجمی و غیر تهاجمی)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های عضله

بالا