آنالیز داده های پتانسیل میدانی در MATLAB

آنالیز داده ها با نرم افزار متلب شامل موارد زیر است:

  • Introduction to Matlab
  • Import data in Matlab
  • Filtering
  • Avaraging
  • Drawing graphs
  • Calculations ( Frequency analysis, Time-Freq analysis, delay, Amplitude, Slope,...)
  • Export data and graphs

 

 

بالا