آنالیز با متلب

سرفصل آنالیز داده های ثبت جند واحدی و تک واحدی در نرم افزار متلب:

 

- آشنایی با محیط متلب و متغیرها و عملگرها

- وارد کردن داده و نمایش داده ها

- فیلتر کردن داده

- جداسازی اسپایک ها

- خوشه بندی دسته های نورونی

- محاسبه نرخ شلیک نورونی

- ترسیم نمودار های PSTHو ISIH

- ترسیم نمودارهای مربوطه

 

بالا