پرداخت سیناپس

 خدماتی که برای دریافت آن باید واحد ارزی سیناپس پرداخت کنید  عبارتند از:

 

راه اندازی سیستم = ده سیناپس

تمدید گارانتی یک ساله دستگاه = بیست سیناپس

 حذف نویز = چهار سیناپس

مشکل یابی آنلاین = یک تا سه سیناپس با توجه به مدت زمان رفع ایراد

مشکل یابی با حضور در محل= پنج سیناپس

تعمیر تجهیزات جانبی= یک تا پنج سیناپس با توجه به نوع تعمیرات

آموزش خصوصی= هشت تا ده سیناپس با توجه به زمان و تجهیزات موردنیاز آموزش

آموزش کارگاهی= چهار تا شش سیناپس با توجه به زمان و تجهیزات موردنیاز کارگاه

آپدیت نرم افزار= دو سیناپس

دریافت شماره سریال نرم افزار = یک تا سه سیناپس با توجه به ثبت و آنالیز مروبطه

دسترسی به پایگاه داده های NEO= سه سیناپس

مشاوره علمی در زمینه پایان نامه =یک تا سه سیناپس با توجه به مدت زمان

 

 ارزش ریالی هر سیناپس برابر با یک میلیون ریال می باشد که در صورت نیاز می توانید از اینجا خریداری نمایید 

بالا