کسب سیناپس

راه هایی که می توانید با استفاده از آن سیناپس کسب کنید عبارتند از:

 

عضویت در شبکه NEO= دو سیناپس

خرید تجهیزات جانبی از موسسه پرتو دانش = یک سیناپس

راه اندازی سیستم = دو سیناپس

انتشار مقاله = یک تا چهار سیناپس:

مقاله فارسی = یک سیناپس

مقاله ISI با IF<2 = دو سیناپس

مقاله ISI با IF>2 = سه سیناپس

مقاله ISI با IF>5 = چهار سیناپس

کسب گرنت= دو تا چهار سیناپس 

گرنت داخلی = دو سیناپس

گرنت خارجی = سه تا چهار سیناپس

انتشار داده بر روی پایگاه داده NEO= چهار سیناپس

تدریس در کارگاه های NEO=دو سیناپس

شرکت در کارگاه های NEO= یک سیناپس

داشتن موجودی 10 واحد سیناپس= یک سیناپس

بالا