واحد ارزی سیناپس

شبکه نوروالکتروفیزیولوژی، ارائه خدمات خود را بر مبنای "واحد ارزی سیناپس" ارائه می دارد:

 

 برای مشاهده راه هایی که می توانید سیناپس کسب نمایید به سربرگ کسب سیناپس مراجعه نمایید

برای مشاهده خدماتی که برای دریافت آن نیاز به پرداخت سیناپس دارید به سربرگ پرداخت سیناپس مراجعه نمایید

 

با محاسبه موجودی سیناپس خود و کسرسیناپس های مورد نیاز برای دریافت خدمات مورد نیازتان، اقدام به پرداخت تعداد سیناپس مورد نیاز نمایید و خدمات مورد نیاز خود را از NEO دریافت نمایید.

 

 

 ارزش ریالی هر سیناپس برابر با یک میلیون ریال می باشد که در صورت نیاز می توانید از اینجا خریداری نمایید

بالا