عضویت آزمایشگاهی

با عضویت آزمایشگاهی در شبکه نوروالکتروفیزیولوژی به امکانات و خدمات زیر به مدت یک سال دسترسی خواهید داشت:

 

کارگاه خصوصی تکنیک های الکتروفیزیولوژی موسسه پرتو دانش ( تکنیک اول با تخفیف 30 درصدی و تکنیک های بعدی شامل 10 درصد تخفیف) برای اعضای فعال آزمایشگاه در محل آزمایشگاه

آموزش خصوصی تکنیک مورداستفاده در پایان نامه تصویب شده برای نویسنده پایان نامه با 50 درصد تخفیف در موسسه پرتو دانش

آموزش رایگان نرم افزار به اعضای فعال آزمایشگاه 

دسترسی به نسخه نرم افزار eProbe بصورت رایگان برای اعضای فعال آزمایشگاه

راه اندازی سیستم ( یک بار در سال به ازای هر سیستم) و رفع نویز ( 2 بار در سال) بصورت رایگان 

تعویض تجهیزات جانبی موسسه پرتودانش بصورت رایگان (دو بار در سال)

عضویت در خبرنامه تلگرامی NEO برای یادگیری مفاهیم الکتروفیزیولوژی و خبرهای مربوطه ( آموزشی، تحصیلی، پژوهشی، گرنت و فرصت های شغلی)

بالا