ثبت EXG انسانی

        آموزش ثبت EEG انسانی          

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     آنالیز داده ها

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

بالا