ثبت پتانسیل تک واحدی

       ثبت پتانسیل تک واحدی               مراحل:            

 • مبانی الکترونیک در الکتروفیزیولوژی
 • شناخت سیگنال ثبت خارج سلولی چند واحدی و تک واحدی
 • آموزش كار با دستگاه eLab و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی
 • آموزش انواع پروتکل های ثبت (single trial vs multi trial) 
 • آموزش فرایند ثبت ( بیهوشی، جراحی، الکترودگذاری و ...)
 • آموزش جداسازی نورون ها و آنالیز و گزارش داده ها با نرم افزار eProbe
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  بالا