ثبت نوار قلب

        ثبت نوار قلب از مدل های حیوانی       

      مراحل:        

1.     اتصال الکترود های در اشتقاق های مختلف

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های قلبی

بالا