8Channel EEG

         آموزش ثبت EEG از 8 کانال در موش صحرایی        
 

   مراحل:           

1- استفاده از دستگاه استریوتکس
2- قرار دادن کانال های بر روی جمجمه
3- اتصال کانکتور ثبت
4- تست اتصالات
5- نحوه کار با دستگاه eLab
6- نحوه کار با نرم افزار eProbe
7- ثبت EEG 

   

بالا