نانو اسپکترومتر مدل: NanoSpec

  • شرح و توضیح :
  • می توان این دستگاه را کوچک ترین طیف سنج موجود در جهان معرفی کرد که جهت طیف گیری از منابع نوری مختلف در بازه 880-340 نانومتر استفاده می گردد.
    بالا