طیف سنج فلورسانس مدل: FL- Ar- 2015

  • شرح و توضیح :
  • طیف‌سنج فلورسانس با آشکارساز آرایه‌ای قابلیت طیف‌گیری، طیف الکترومغناطیس نشر شده را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.
    بالا