اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش-مرئی مدل:Photonix Ar 2015

  • شرح و توضیح :
  • دستگاه اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه‌ای با قابلیت طیف‌گیری همزمان در ناحیه فرابنفش-مرئی طیف الکترومغناطیس برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است. این دستگاه طیف نوری در محدوده 800- 200 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می نماید.
    بالا