اسپکتروفتومتر رنگ سنجی مدل:photonix Ar 2015cmv

  • شرح و توضیح :
  • اسپکتروفتومتر رنگ سنجی با قابلیت طیف‌گیری در ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیس را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.
    بالا