نانو اسپکتروفتومتر مدل: NanoSpec Pro

  • شرح و توضیح :
  • می توان این دستگاه را کوچک ترین اسپکتروفتومتر موجود در جهان معرفی کرد که اندازه گیری در بازه 885-360 نانومتر استفاده می گردد.
    بالا