اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش-مرئی مدل:Photonix Ar5

  • شرح و توضیح :
  • دستگاه اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه‌ای با قابلیت طیف‌گیری هم‌زمان در ناحیه فرابنفش– مرئی طیف الکترومغناطیس برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است. این دستگاه طیف نوری در محدوده 800-200 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.
    بالا