طیف‌سنج جذبی مدل:Abs- Ar- 2015

  • شرح و توضیح :
  • طیف‌سنج جذبی با آشکارساز آرایه‌ای قابلیت طیف‌گیری در ناحیه فرابنفش- مرئی طیف الکترومغناطیس (UV-Vis) را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان جذب طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.
    بالا