کیوسکهای لمسی

کیوسکهای لمسی

 

 

 کیوسکهای لمسی

کاربـــــــردهـــــــا کیوسکهای لمسی:

فــــروشـــــگاه‌هــــای زنجیـــــره‌ای، مــراکــــــز خریــــــد، بــــــــورس، فــرودگــــاه‌هــــا،
بانــک و موسـســات مالـی، صـــرافـــی‌هــا، مسیــــریاب، تبلیـــغات، مراکـــز آموزشی،
کتـــابــخـــانـــه، ارتبـــــاطـات و شرکتــــها، مــراکــــز تمــــــاس و روابـــــط عـمــــومــــی،
بـــردهای خبــــررســــانی، جدولــــهای زمــــانــی فعــالیتــــها، تبلیـــــغ رویــــدادهـــا،
تئاتـــرهـــا، مــــــوزه‌هــــا، استـــــادیـــــــــــوم‌هـــــــــــا و ….

امتیـــــازات و امکانـــــــــات:

. کــــــاهــــش قابل تـــوجـه هــــزیــنــه تبـــــلیغــات
. کــــــاهــــش هـــــزیـنـــــــــــــــــه‌هـــــــــــــای جـاری سـازمــان
. امـــکان نمایــــش انــــواع فایل‌هــــای صوتـــــی و تصویـــری بـــدون محدودیت
. ارســــال محتـــوای قـــابـــل نمایــش برای نمایشـــگرها با حداقــل پهنــای بانــد
. نمـــایش اخبــــــــار، عکــــس، فیلـــــــم، موسـیقـــــی، صفـحــــات اینتـــرنتــــــی و …

بالا