الکتروددوقطبی ثبت وتحریکstainless steel

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 20,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( بیست میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
الکتروددوقطبی ثبت و

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

برای ثبت پتانسیل میدانی،تحریک الکتریکی درمغز و kindling

الکتروددوقطبی ثبت وتحریک stainless steel دربسته های 10تایی

C406

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

برای ثبت پتانسیل میدانی،تحریک الکتریکی درمغز و kindling

الکتروددوقطبی ثبت وتحریک stainless steel دربسته های 10تایی

C406

بالا