کابل ثبت 2 کانال تفاضلی انسانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 7,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( هفت میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل ثبت 2 کانال تفا

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

 

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 2 کانال

 

 

کابل ثبت 2 کانال تفاضلی

انسانی

C104

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

 

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 2 کانال

 

 

کابل ثبت 2 کانال تفاضلی

انسانی

C104

بالا