کابل ثبت 4 کانال تفاضلی انسانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 9,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( نه میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل ثبت 4کانال تفاض

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 4 کانال

 

 

کابل ثبت 4 کانال تفاضلی انسانی

C103

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 4 کانال

 

 

کابل ثبت 4 کانال تفاضلی انسانی

C103

بالا