سنسورفشار خون حجمی( BVP)

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
سنسور BVP

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

eWave2,4,8,16,32,64,128

 

 

 

اندازه گیری غیرمستقیم فشارخون

 

سنسور( BVP )

Blood Volume Pulse

 

 

C306

 

 

 

 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

eWave2,4,8,16,32,64,128

 

 

 

اندازه گیری غیرمستقیم فشارخون

 

سنسور( BVP )

Blood Volume Pulse

 

 

C306

 

 

 

 

بالا