کابل ارتباطی ePulseB

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • ورود به حساب کاربری
کابل ارتباطی ePulse

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave4

 

ePulseB

 

تحریک الکتریکی درقسمت

های عمقی و سطحی  مغز

کابل ارتباطی

 

ePulseB

 

 

C206

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave4

 

ePulseB

 

تحریک الکتریکی درقسمت

های عمقی و سطحی  مغز

کابل ارتباطی

 

ePulseB

 

 

C206

بالا