بسته آموزش مجازی نور

سرفصل های آموزش                     

      تاریخچه و معرفی تکنیک بیوفیدبک و نوروفیدبک

       آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی

      آشنایی با سیگنال های زیستی و فرکانس های مغزی 

      مکانیسم اثر نوروفیدبک 

      روش های بیوفیدبک

      روش های نوروفیدبک 

      کار با نرم افزار eProbe

       آزمون های روان شناسی و ارزیابی کلی  

      نکات بالینی 

 

          کتابها و موارد کمک آموزشی ارائه شده شامل:

      1.      مبانی نوروآناتومی و نورو سایکولوژی

      2.      مبانی نوروفیدبک

      3.      جزوه های آموزشی در مورد نکات بالینی در زمینه نوروتراپی

      4.      پروتکلهای درمانی

      5.      راهنمای نرم افزار به زبان فارسی

      6.      فیلم آموزشی کار با نرم افزار

      7.     فیلم آموزشی نوروتراپی

      8.      فیلم آموزشی ارزیابی

 

 

 

 

بالا