سنسور مقاومت پوست

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 

eWave2/ eWave4

eWave8/16/32/64/128

 

 

اندازه گیری مقاومت پوست

 

سنسور مقاومت پوست

 

 

 

C404

 

 

 

بالا