سنسور دما

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 

eWave2 /eWave4

eWave8/16/32/64/128

 

 

مقاومتی که حساس به دما میباشد 

 

سنسور دما

 

C403

 

 

 

بالا