سنسور فشار خون

 
 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

eWave2,4,8,16,32,64,128

 

 

مانیتورینگ فشار داخل شریانی یک کاتتر شریانی در داخل شریان رادیال، براکیال، دورسال پدیس و یا فمورال.

 

سنسور فشار خون تهاجمیIBP))

 

 

 C401

بالا