سیم ارت

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 تمامی دستگاه های دارای  ارتباط USB

 

سیم ارت

 

C307

 

 

 

 

بالا