کابل ارتباطی ep

 

کابل ارتباطی

 EPulseB

 

C207

 

تحریک الکتریکی درقسمت های عمقی وسطحی  مغز

 

Ewave8

EpulsB

Elab8

 
بالا