کابل ارتباطی ePulse

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave4

 

ePulseB

 

تحریک الکتریکی درقسمت

های عمقی و سطحی  مغز

کابل ارتباطی

 

ePulseB

 

 

C206

بالا