کابل ارتباطی ep

 

عنوان: 

کابل ارتباطی    

ePulseB

 

کد کالا: 

C205

 

کاربرد: 

تحریک الکتریکی درقسمت های عمقی وسطحی  مغز

 

دستگاه های قابل اتصال: 

eLab4

eWave4

eWave8

ePulsB

eLab8 

ePulsB 

 
بالا