کابل تحریک نوری

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave8

eLab8

تحریک نوری درحیوانات آزمایشگاهی(موش های صحرایی وسوری)

کابل تحریک نوری

C113

بالا