دانگل ثبت 1 کانال رف

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eLab2

 

eLab4

 

eLab8

 

دانگل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،ر فرنس مشترک تا 1 کانال

 

 

دانگل ثبت 1 کانال رفرنس مشترک حیوانی

C107

بالا