کابل ثبت 2کانال تفاض

 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eLab2 

eLab4

eLab8

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 2 کانال

 

 

کابل ثبت 2 کانال تفاضلی حیوانی

C105

بالا