دستگاه تحریک مکانیکی

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

تولید و انجام جابه جایی مکانیکی برروی سبیل موش صحرایی برای مطالعات سوماتوسنسوری(barrel cortex)

دستگاه تحریک مکانیکی

C400

بالا