کابل ثبت 2 کانال رفر

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

 

کابل ثبت امواج EEG,EMG,ECG، رفرنس مشترک تا 2 کانال

  کابل ثبت 2  کانال رفرنس مشترک انسانی

C102

 
بالا