الکتروددوقطبی ثبت و

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

برای ثبت پتانسیل میدانی،تحریک الکتریکی درمغز و kindling

الکتروددوقطبی ثبت وتحریک stainless steel دربسته های 10تایی

C406

بالا