مقایسه محصولات

 

محصول

 

 

eWave8D/16D

 

eWave32-64-128D

 

eWave2S

 

eWave4S

 

electromodule

 

eLab2/4/8/16/32

 

eClamp

 

تعداد کانال آمپلی فایر

 

8/16

32/64/128

2+1

3+1

1

8/16/32

1

 

نوع آمپلی فایر

 

تفاضلی/مستقیم

تفاضلی/مستقیم

تفاضلی/مستقیم

تفاضلی/مستقیم

تفاضلی/مستقیم

تفاضلی/مستقیم

مستقیم

 

دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال

 

24 bit

24 bit

24 bit

24 bit

24 bit

24 bit

24 bit

 

نرخ نمونه برداری هرکانال

 

1 ks/s

500s/s

10ks/s

5ks/s

50ks/s

30-50ks/s

100ks/s

 

پردازش گر

 

32bit/128MHZ

32bit/153MHZ

32bit/128MHZ

32bit/72MHZ

FPGA

32bit/168MHZ

32bit/168

MHZ

 

نوع اتصال

 

USB2

Bluetooth wireless

WI-FI/USB2

USB2

USB2

Bluetooth wireless

USB2

USB2

USB2

 

محرک جریان

 

ندارد

ندارد

دارد((5mA,150v،1µA  range

دارد(100 mA,350v)

دارد

4/20mA,150V))

دارد

( 4/20mA,150V)

دارد

( 4/20mA,150v)

 

بهره

 

6

6

6

6

20

50

1

 

ورودی دیجیتال

 

2

2

2

2

2

2

2

 

خروجی دیجیتال

 

2

2

2

2

2

2

2

 

ورودی آنالوگ

 

1

0

0

0

0

0

0

 

خروجی آنالوگ

 

1

0

0

0

0

0

0

 

ابعاد(طول/عرض/ارتفاع)mm

 

120x28x60

155x33x95

120x28x60

155x33x95

366x116x350

120x28x60

120x28x60

       

        مقاومت ورودی

 

10Ω

10Ω

10Ω

10Ω

1012 Ω

1012 Ω

1012 Ω 

 

کارکردباتری قابل شارژ

 

12 Hours

12Hours

12 Hours

12 Hours

5V adaptor–no Bat

5V  USB input –no Bat

5V  USB input –no Bat

 

پهنای باند فیلتر

DC -500Hz

DC -250Hz

DC -5KHz

DC -2KHz

0.5Hz -3KHz

0.5Hz -10KHz

DC -10KHz

کاربرددرثبت الکتروانسفالوگرام/

الکتروکورتیکوگرام/

الکتروکاردیوگرافی/

الکترومیوگرافی

الکترواکولوگرافی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

کاربرددرثبت پتانسیل

وابسته به رخداد(ERP)

دارد(8/16ch)

دارد(32/64/128)

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

سنسور مقاومت پوست،دما،فشارخون حجمی،

EEG,EMG,ECG

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

 

ثبت پتانسیل میدانی(LFP)

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

 

ثبت تک واحدی(SUR)

 

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

ندارد

ثبت داخل سلولی

Patch Clamp (Voltage /Current

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

 

 ثبت سرعت هدایت عصبی(NCV)

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

 

کیندلینگ

 

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

 

پتانسیل برانگیخته بینایی

 

ندارد

ندارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

 

دسته بندی اسپایک ها

 

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

Offline

Offline/Online

ندارد

بالا