ویژگی های چسب Ten 20

ویژگی های کلی: 

چسب Ten20  تعادلی مناسب بین هدایت و چسبندگی برقرار می‌کند و درحالی‌که باعث اتصال الکترود در محل  مناسب خود می‌شود باعث هدایت سیگنال‌های الکتریکی نیز می‌شود. تاز مانی که درمان گر نیاز داشته  باشد الکترود با استفاده از این خمیردرمحل خود باقی میماند.

 

 

                                                                                                                                                                 

      

بالا