درباره chest lead

    

   بهترین ثبت ,EMG,EEG… ECGبه سه فاکتوربستگی دارد،آماده سازی مناسب پوست،الکترودهایی باکیفیت مناسب ومسیرالکتریکی پیوسته مستمرازپوست به دستگاه  

   ثبت.درطراحی وساخت این الکترودها ازبهترین  قطعات و مواد مصرفی استفاده شده است.

    ارتقاءاستانداردهای ECG,EMG,EEGازطریق ساخت الکترودها ی SKINTACTبه بهترین نحو ممکن هدف اصلی سازندگان این الکترودها میباشد.

    الکترودهای آکواتک وهیدروژل به کاررفته درSKINTACTباعث انتقال  سیگنال هایی  بادوام وردیابی با کیفیت وبه ویژه درثبت های طولانی مدت که مدنظرشماست  

    کاربرددارد.همچنین این الکترودهابسیارمقرون به صرفه 

    میباشد چون درمحیط بیرونی به آسانی خشک نمیشود تازگی خودراحفظ میکندوچندین بارمیتوان ازآن استفاده کرد.

    سنسور:

    انتخاب سنسورمناسب درعملکرددقیق الکترودها نقش اساسی دارد.جنس سنسورها ازفولادزنگ نزن(stainless      

             steel)وقدرتچفت شدن بالایی دارد.

    لایه ایی نازک ازAg/AgClدرخط اتصال ژل  والکترود به منظورجلوگیری ازتخریب وحفظ کیفیت الکترود هابه کاررفته    

    است.دارای پوشش کربن میباشند.

    ژل:

     ژل ظرفیت برداشت فوق العاده ایی داردوثبت بادوام وقابل اطمینانی را ایجاد میکند وحداقل تماس بابیمار رادارد.

      AQUA-TAC:

     این الکترودهادرفرآیندهای طولانی وکوتاه مدت کاربرددارد.اتصال 100درصدباپوست برقرارمیکند.

     الکترودهای SKINTACTفاقد لاتکس وPVCمیباشد.

     پوشش پشتی: 

    الکترودهای SKINTACTچهارلایه پارچه ایی متنوع درقسمت پشتی دارد و ازجنس فوم میباشد.

بالا