راه اندازی سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 3,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( سه میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
حذف نویز سیستم های ا

راه اندازی سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی  و رفع عیب و حذف نویز و ثبت دقیق سیگنال های زیستی 

در استای کمک به اهداف پژوهشی و درمانی کاربران و به منظور حذف نویز و رفع عیب سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی میتوانید از یاری متخصصان پرتو دانش استفاده نمایید . 

راه اندازی سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی  و رفع عیب و حذف نویز و ثبت دقیق سیگنال های زیستی 

در استای کمک به اهداف پژوهشی و درمانی کاربران و به منظور حذف نویز و رفع عیب سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی میتوانید از یاری متخصصان پرتو دانش استفاده نمایید . 

بالا