انتقال حرارت تشعشعی

اهداف آموزشی:embed'>بررسی قانون کسینوس لامبرت

embed'>بررسی قانون عکس مجذور

embed'>ثابت Stefan Boltzmann

embed'>بررسی طول موج نور

embed'>بررسی قانون کیرشهف

embed'> 

embed'>اجزاء دستگاه:

embed'>منبع نورسفید با لوکس متر برای بررسی تشعشع

embed'>تنظیم شدت گرمای تشعشع و منبع نور

embed'>سه فیلتر رنگی , لوکس مترو ترموکوپل هایی برای اندازه گیری دما

embed'>منبع نور : قدرت خروجی از حباب لامپ 60 وات و زاویه گردش هر دو طرف : 90-0 درجه

embed'>گستره اندازه گیری ها : 200-0  وات و برای لوکس متر 2000-0 لوکس

embed'>صفحه جاذب و صفحه انعکاسی مجهز به ترموکوپل هایی برای بررسی قانون کرشهف

بالا