درباره ما

شرکت چگالشگران پارسوا سازنده دستگاه های آموزش مهندسی و تجهیزات صنایع شیمیایی و دارویی

این شرکت کار خود را از سال ۱۳۶۵ بر پایه بومی سازی دستگاههای آموزشی مهندسی شیمی و همچنین ساخت پایلوتهای نیمه صنعتی آغاز نموده است و تا به امروز هدف خود را بر بهبود کیفیت  دستگاهها با کمک گیری از اساتید مجرب دانشگاهی و افراد اهل فن قرار داده است.

امروز پس از گذشت ۳۰ سال ،این شرکت با حداکثر کوشش  به سمت پیشرفت کیفی قدم بر میدارد تا قسمتی از بار واردات دستگاههای صنایع شیمیایی شیشه ای و همچنین دستگاههای آموزشی را کم نماید.

 

بالا