آموزش خصوصی ثبت پتانسیل وابسته به رویداد

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • ورود به حساب کاربری
ERP

        آموزش ثبت پتانسیل وابسته به رویداد ERP

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 10-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWave

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

        آموزش ثبت پتانسیل وابسته به رویداد ERP

  
      مراحل:             

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 10-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     طراحی پروتکل

5.     آنالیز داده ها

6.     نحوه کار با دستگاه eWave

7.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

بالا