آموزش ثبت EXG (EEG ECG EMG) بصورت همزمان

  • نام فروشگاه:  شبکه الکتروفیزیولوژی NEO
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( پنج میلیون ریال )
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
ثبت نوار مغز

        ثبت نوار مغز از مدل های حیوانی        

 


       مراحل:           

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های مغزی

ثبت نوار قلب

        ثبت نوار قلب از مدل های حیوانی       

      مراحل:        

1.     اتصال الکترود های در اشتقاق های مختلف

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های قلبی

ثبت نوار عضله

         ثبت نوار عضله از مدل های حیوانی         

 

      مراحل:         

1.     اتصال الکترودها بر روی عضله ( تهاجمی و غیر تهاجمی)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های عضله

        ثبت نوار مغز از مدل های حیوانی        

 


       مراحل:           

1.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های مغزی

        ثبت نوار قلب از مدل های حیوانی       

      مراحل:        

1.     اتصال الکترود های در اشتقاق های مختلف

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های قلبی

         ثبت نوار عضله از مدل های حیوانی         

 

      مراحل:         

1.     اتصال الکترودها بر روی عضله ( تهاجمی و غیر تهاجمی)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های عضله

بالا