نانو فیبر

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

 آدرس: مازندران، ساری، طبرستان، میدان دانشجو، پارک علم و فناوری مازندران، شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر

کد پستی: ۴۸۱۶۸۴۵۱۵۵logo40

Address: Nano Novin Polymer Co. Mazandaran Sci. & Tech. Park, Daneshjoo Square, Tabarestan, Sari, IRAN

Postal Code: ۴۸۱۶۸۴۵۱۵۵

  avatar2

مدیر عامل: دکتر حسین یوسفی

تلفن : ۰۹۳۵۱۱۷۷۱۰۴، ۰۹۳۳۴۸۲۵۴۱۲،  ۰۱۵۱۳۱۰۹۶۰۱

Email:  [email protected]

درباره ما

 آدرس: مازندران، ساری، طبرستان، میدان دانشجو، پارک علم و فناوری مازندران، شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر

کد پستی: ۴۸۱۶۸۴۵۱۵۵logo40

Address: Nano Novin Polymer Co. Mazandaran Sci. & Tech. Park, Daneshjoo Square, Tabarestan, Sari, IRAN

Postal Code: ۴۸۱۶۸۴۵۱۵۵

  avatar2

مدیر عامل: دکتر حسین یوسفی

تلفن : ۰۹۳۵۱۱۷۷۱۰۴، ۰۹۳۳۴۸۲۵۴۱۲،  ۰۱۵۱۳۱۰۹۶۰۱

Email:  [email protected]

بالا