پرکن روتاری پیستونی

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

اطلاعات تماسمدیریت: مجتبی نائلی

 

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پست الکترونیک: [email protected] فروش: لیلا حسنی

شماره تماس+98(0)2146851958

 

پست الکترونیک: [email protected] [email protected]

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

معاونت تولید و برنامه ریزی: محمد رضا احمدی

شماره تماس+98(0)2146880549 - 46828865

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پست الکترونیک: [email protected]     معاونت امور مالی و اداری: علی بزرگزاده

شماره تماس+98(0)2146883698

پست الکترونیک:

[email protected]

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طراحی و تحقیقات: امیر نائلی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

پست الکترونیک: [email protected]   خدمات پس از فروش: اصغر احمدی

شماره تماس+98(0)2146818702-3 46851957

پست الکترونیک: [email protected]

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برنامه ریزی تولید و انبارها: ملیحه عباسی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

پست الکترونیک: [email protected]     سیستم ها: مینا نائلی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

اطلاعات تماسمدیریت: مجتبی نائلی

 

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پست الکترونیک: [email protected] فروش: لیلا حسنی

شماره تماس+98(0)2146851958

 

پست الکترونیک: [email protected] [email protected]

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

معاونت تولید و برنامه ریزی: محمد رضا احمدی

شماره تماس+98(0)2146880549 - 46828865

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پست الکترونیک: [email protected]     معاونت امور مالی و اداری: علی بزرگزاده

شماره تماس+98(0)2146883698

پست الکترونیک:

[email protected]

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طراحی و تحقیقات: امیر نائلی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

پست الکترونیک: [email protected]   خدمات پس از فروش: اصغر احمدی

شماره تماس+98(0)2146818702-3 46851957

پست الکترونیک: [email protected]

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برنامه ریزی تولید و انبارها: ملیحه عباسی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

پست الکترونیک: [email protected]     سیستم ها: مینا نائلی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

بالا