دستگاه مکش سنج خاک

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

 

تهران، خیابان فرشته ، انتهای آقابزرگی ، چهار راه دکتر حسابی، شماره 50 ، واحد2

کد پستی :1961915856

                     

: 22697813،26408218

: 22696941

: [email protected] 

 

تهران، خیابان فرشته ، انتهای آقابزرگی ، چهار راه دکتر حسابی، شماره 50 ، واحد2

کد پستی :1961915856

                     

: 22697813،26408218

: 22696941

: [email protected] 

بالا