سنگ کاری

  • شرح و توضیح :
سنگ کاری

 

 


سنگ زنی 

در این روش که باعث صافی و صیقلی شدن قطعات میشود با استفاده از تراش و براده برداری فلزات و قطعات توسط دستگاه سنباده دواری استفاده میشود.

سنگ کاری مانند : سوراخکاری ، تراشکاری و فرز کاری که در این عمل براده برداری میشود. در این روش سنگ سنباده مانند تیغه فرز عمل میکند که دانه های سنگ به جای لبه های برنده تیغه فرز می باشند و هر دانه سنگ یک براده کوچک از روی قطعه کار بر میدارد و باعث  صیقلی و صاف شدن و پرداخت شدن قطعه مورد نظر میگردد.

ﻣﺰاﻳﺎ – از جمله ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ کاری  (سنگ زنی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی دیگر ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اشاره کرد:

 ۱- در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاده ﺑﺮداری در اﺛﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،ذرات ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲- ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاده ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻔﻲ از ﺳﻄﻮح ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ.  ﻟﺬا ﻓﺸﺎر وارده از اﺑﺰار ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺮم ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﻛﺎری را ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﻨﺪ

۳- ﭼﻮن اﺑﻌﺎد ذرات ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻓﻘﻂ از ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ

۴- ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮓ کاری و ﺻﻴﻘﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎری ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

شرکت پوشش کاران فیدار آسیا با داشتن کادری مجرب و توانا آماده ارائه خدمات در زمینه سنگ کاری و سنگ زنی انواع قطعات ، رو زنی به طول mm2000 و قطر mm400 و داخل زنی به قطر mm1000 وطول 1000mm می باشد.


سنگ کاری

سنگ زني داخل و بيرون قطعات

IMG 6743

IMG 6752

IMG 6773

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

تهران - شهرك صنعتي چهاردانگه - خيابان ١٧/٥ - پلاك ٨٣

تلفن :  55252877          فکس : 55277042

همراه :   09191080080   -   09123473928

 

 


سنگ زنی 

در این روش که باعث صافی و صیقلی شدن قطعات میشود با استفاده از تراش و براده برداری فلزات و قطعات توسط دستگاه سنباده دواری استفاده میشود.

سنگ کاری مانند : سوراخکاری ، تراشکاری و فرز کاری که در این عمل براده برداری میشود. در این روش سنگ سنباده مانند تیغه فرز عمل میکند که دانه های سنگ به جای لبه های برنده تیغه فرز می باشند و هر دانه سنگ یک براده کوچک از روی قطعه کار بر میدارد و باعث  صیقلی و صاف شدن و پرداخت شدن قطعه مورد نظر میگردد.

ﻣﺰاﻳﺎ – از جمله ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ کاری  (سنگ زنی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی دیگر ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اشاره کرد:

 ۱- در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاده ﺑﺮداری در اﺛﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،ذرات ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲- ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاده ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻔﻲ از ﺳﻄﻮح ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ.  ﻟﺬا ﻓﺸﺎر وارده از اﺑﺰار ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺮم ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﻛﺎری را ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﻨﺪ

۳- ﭼﻮن اﺑﻌﺎد ذرات ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻓﻘﻂ از ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ

۴- ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮓ کاری و ﺻﻴﻘﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎری ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

شرکت پوشش کاران فیدار آسیا با داشتن کادری مجرب و توانا آماده ارائه خدمات در زمینه سنگ کاری و سنگ زنی انواع قطعات ، رو زنی به طول mm2000 و قطر mm400 و داخل زنی به قطر mm1000 وطول 1000mm می باشد.


سنگ کاری

سنگ زني داخل و بيرون قطعات

IMG 6743

IMG 6752

IMG 6773

 

 

 

 

 

 

 

تهران - شهرك صنعتي چهاردانگه - خيابان ١٧/٥ - پلاك ٨٣

تلفن :  55252877          فکس : 55277042

همراه :   09191080080   -   09123473928

بالا